ระบบตรวจผลคะแนนทดลองสอบเข้าชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ตรวจผลการสอบโดย
เลขประจำตัว ใช้เลขประจำตัวสอบของนักเรียน
รหัสผ่าน ได้จาก เลข 4 ตัวหลังของเลขประจำตัวประชาชน


ตรวจผลการสอบ

คะแนนสูงสุด 10 อันดับ